Planeta ziemia cda

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, potrafi stanowić oceniona za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową traktowana stanowi w sprawy, kiedy nie przebiegają w niej żadne czynniki wybuchowe, co pozwala wprowadzanie w niej jakichś standardowych produktów.

A za wybuchową, kiedy są w niej składniki w sytuacje gazu lub pyłu, które ewentualnie można przyjąć za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa określana istnieje jednocześnie mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem przeprowadza się w oparciu o klasyfikację na platformie prawdopodobieństwa oraz czasu bycia atmosfery wybuchowej. Możemy więc mówić lub o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy różnią się na trzy strefy: - strefę 0 - wyróżnia się tym, iż jest przestrzenią, w jakiej jeszcze pożądaj przez długie okresy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w jakiej te substancje palne występują tylko czasami, w trakcie prawidłowego działania, - strefę 2 - w której atmosfera wybuchowa nie występuje podczas prawidłowego działania, i gdy występuje - zatrzymuje się przez krótki czas.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie dziedziny jak: - strefa 20 - w której atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu występuje stale pożądaj przez długie okresy, - strefa 21 - w jakiej obłok palnego pyłu może nastąpić czasami w trakcie prawidłowego działania, - strefa 22 - w której obłok palnego miału nie jest w trakcie prawidłowego działania, a jeśli wystąpi - utrzymuje się tylko przez bliski okres czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania norm bezpieczeństwa i higieny pracy.